Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Irina Ptitsyna
PhD
1 Publications
10 Purchased
Alexandra Rizhinashvili
2 Publications
21 Purchased
Alexander Rodny
3 Publications
18 Purchased
Larisa Roshchevskaya
Doctor of History, Professor
1 Publications
20 Purchased
Tatyana Rusanova
1 Publications
20 Purchased
Anna Samokish
1 Publications
1 Purchased
Olga Savvina
1 Publications
1 Purchased
Nikolai Semenov
2 Publications
36 Purchased
Sergei Sergeev
1 Publications
1 Purchased
Vladimir Shcherbatykh
1 Publications
1 Purchased