Gulnara Oruzbayeva

I. Razzakov Kyrgyz State Technical University
Author ID: 13204
Interests