Iskhak Farkhutdinov

Bashkir State University
Author ID: 13170
Interests